Kezdőlap Gyülekezeti Hírek Személyes reformáció 1. – Megszentelődés

Személyes reformáció 1. – Megszentelődés

164
0
MEGOSZTÁS

Solus Cristus = Egyedül Krisztus
Sola Scriptura = Egyedül az Írás
Sola Fide = Egyedül hitből
Sola gratia = Egyedül kegyelemből
Soli Deo gloria = Egyedül Istené a dicsőség

Szüntelen meg kell újulni, vissza kell térni az eredetihez!
Formáció – deformáció – reformáció.
Nekünk mennyire aktuális?


Ezért mondja: “Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a
halálból, és felragyog neked a Krisztus.”


Kiknek mondja? Kik ezek az „alvók” – vagy „halottak”, akiknek fel kell ébredni – támadni?

a. Talán azoknak akik még nem születtek újjá? Mert azokat nevezi a Biblia halottaknak. Épp az Ef.2-ben:

(Ef 2:1) Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,

(Ef 2:2) amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a
lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik.

(Ef 2:3) Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a
harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek.

(Ef 2:4) De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett,

(Ef 2:5) minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van
üdvösségetek! –

(Ef 2:6) és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért,

“Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a
Krisztus.”

b. Talán hívőket, akik „visszaestek” korábbi életmódjukba? – létezik ilyen?

Talán megfáradt és ellustultak a testvérek az idő előre haladásával?

Vannak árulkodó jelek:

Az első és második fejezetet nagyrészt arra szánja, hogy erősítse az efézusi testvérek tudatában, hogy mit köszönhetnek Krisztusnak és
kikké lettek Őbenne.

A rövid hálaadáson hamar túllépve többször kifejezi könyörgését és kéréseit érettük:

(Ef 1:17-18) és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg
nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa
meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket…,

(Ef 3:16-17) adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan
megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben
a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva

(Ef 4:1) Kérlek tehát titeket, : éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok,…

A Jelenések 2,1-5-ben maga az ÚR szólítja fel megtérésre őket, mert elhagyták az első szeretetet…

Ezért mondja: “Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a
halálból, és felragyog neked a Krisztus.”

Vizsgáljuk meg állapotunkat! A további igetanulmányozás ebben fog minket segíteni.

Nekünk is „mondja”?
Ha igen, miért mondja? Vannak-e még más alvó állapotok is esetleg?

Miből kell nekünk ébrednünk?
Miből kell feltámadnunk?
……

Mihez kell nekünk visszatérnünk? Mit mondana most Jézus – rólunk?

Ef.5.rész: Járjatok: szeretetben, tisztaságban,
igazságban, bölcsességben, hálaadásban

Az Isten megváltott gyermekeihez méltó szent élet négy „hétköznapi” személyes vonatkozása van előttünk:

Szeretetben járni > 1-2. vers
(Isten szeretetének az „utánzása”)

Tisztaságban járni > 3-7. vers
(gondolat – szó – tettbeli erkölcsösség)

Igazságban járni > 8-13. vers
(igazság – valóság = világosság)

Bölcsességben járni > 15-18. vers
(Isten akaratában + Szent Lélek teljességében

***********************************************************************

Az Isten megváltott gyermekeihez méltó szent élet három „ünnepi”, közösségi megélése van előttünk:

Gyönyörködés Krisztusban > 14. vers ( „felragyog” a személye szemünk előtt)
Áldás egymásban

> 19. vers (szent beszéd – „szórakozás” – közösség)

Hálaadás mindenekben > 20. vers (mindenkor mindenekért)
Járjatok szeretetben

(Ef 5:1) Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei,
(Ef 5:2) és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta
értünk “áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.„

„Isten követői” = utánzói (mimetai) > Mivel Isten gyermekei vagyunk, ahogy a
gyermek utánozza a szüleit, úgy kell nekünk utánoznunk a mennyei Atyánkat (=a
szeretetben, tisztaságban, igazságban, bölcsességben stb.)

a szeretet parancsa után ezt mondja Jézus :(Mt 5:48) Ti azért legyetek tökéletesek,
mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”(Lk 6:36) Legyetek irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas.„

Vagyis amiben leginkább „utánoznunk” kell Istent, az a szeretet. Példát is adott a
szeretetre Fiában, Jézusban, aki önmagát adta értünk… ez olyan áldozat volt ami jó
illatú, kedves Neki…


Járjatok szeretetben

„falatozzuk” ezt a mondatot:

ahogyan a Krisztus : Fil. 1,6-7-8.v. + Ef. 5,25-30.

önmagát adta : nem mást, nem valamit, m a g á t adta oda
értünk : cél személy vagy!

áldozati : nem könnyű, játékos szeret-tett > „kemény mint a sír..”
Ajándékul: nem „csere-bere” alapon, én is adok te is adsz: ingyen
Jó illatként.„ : égetés, füst, elpárolgás, teljes elengedés: ítélet-kegyelem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MI sokszor szórakozunk és szórakoztatunk a szeretettel!
Jézus megüresedett, megalázódott, megszenvedett, meghalt, megdicsőült!
Minket megtisztított, felemelt, megkímélt, feltámasztott, megdicsőített!

Szeretetben járni

Elemezzük egy kicsit ezt a kifejezést: peri+pateó : körbe + lép, tapos =járkál, jár >
életfolytatás szerűen „jár”.
Összességében egy aktív, intenzív magatartást feltételez.
el-járni vlmivel kapcsolatban: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe”
utána járni, menni : ahogy Isten utánunk jött….

tűrni, (jót) várni, megbocsátani (I.Kor13.) > ahogy Isten tette szeretet nyelven beszélni
nyelv szeretet beszéde legyen
hordozni, elhordozni, odavinni…

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here